Implementatiestudie PRISMA

PRISMA is een voorbeeld van een kort ZME programma dat hulpverleners in staat stelt effectieve kennisoverdracht, coaching en aandacht voor de persoonlijke zorgvraag aan te bieden aan mensen met diabetes type 2 in groepsvorm. Het biedt theoretisch onderbouwde middelen en materialen en stimuleert het zorgteam om de zorgvraag van de patiënt centraal te gaan stellen. Deze groepseducatie wordt onder andere geïmplementeerd door zorggroepen.

Tussen 2012 en 2015 is implementatieonderzoek gedaan naar de invoering van PRISMA. Tijdens het onderzoek is het programma geëvalueerd op patiëntniveau, trainersniveau en zorggroepniveau met oog voor proces- en uitkomstindicatoren. Op basis van deze systematische evaluatie zijn adviezen geformuleerd voor een effectieve implementatie en bestendiging van diabetes zelfmanagement groepseducatie i.c. PRISMA in de huisartsenpraktijk en daarmee mogelijk een belangrijke kwaliteitsverbetering van de (eerstelijns) diabeteszorg in Nederland.

Wat is nodig om PRISMA succesvol te implementeren in de eerstelijns zorg, zodat de beoogde positieve effecten op zelfmanagement en gezondheidsuitkomsten bij patiënten kunnen worden bereikt?

Evaluatie proces

 1. Wat zijn de karakteristieken van de betrokken zorggroepen?
 2. Welke maatregelen zijn genomen om een succesvolle implementatie van PRISMA te bevorderen (motivatie personeel, patiënten, afspraken met zorgverzekeraar enz.).
 3. Hoe wordt concreet PRISMA geïntegreerd in het diabetes zorgproces?
 4. Welke succes- en faalfactoren kunnen worden geïdentificeerd met betrekking tot effectieve invoering en bestendiging van PRISMA in de 1e lijn?
 5. Hoeveel patiënten met type 2 diabetes worden uitgenodigd en doen wel/niet mee aan PRISMA?

Evaluatie PRISMA cursus 

 1. Zijn de PRISMA trainers in staat de cursus te geven zoals bedoeld?
 2. Ervaren de PRISMA trainers zich na het volgen van de TdT voldoende competent?
 3. Welke barrières worden ervaren in het begeleiden van PRISMA groepen?
 4. Hoe waarderen deelnemers de PRISMA cursus?
 5. Hoe tevreden zijn zorgverleners over PRISMA?

Evaluatie effecten

 1. Welke veranderingen worden geobserveerd op medische/antropometrische uitkomsten, patiënt percepties, zelf gerapporteerd zelfzorggedrag en welbevinden 3, 9 en 12 maanden na afronden van de PRISMA cursus ten opzichte van baseline?

 

Zie voor het onderzoeksrapport:

http://prisma-diabetes.nl/zorg/onderzoeksrapport/